Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти
 
Спеціальності
 
Лісове господарство
 
Садово-паркове господарство
 
Агроінженерія
 
Робітничи професії
 
Лісоруб
 
Флорист
 
Тракторист-машиніст сільськогосподарьського (лісогосподарського) виробництва
 
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
 
Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних
 
Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
 
Приймальна комісія
 
Освітні центри:"КРИМ-Україна" і "ДОНБАС-Україна"
 
Правила прийому
 
Оголошення про прийом
 
Вартість навчання
 
Документи для вступу
 
Інформація вступникам
 
Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО)
Розклад занять
 
Оформлення текстової та графічної навчальної документації
 
Склад студентської ради
 
Студентське самоврядування
 
Органiзацiя освiтнього процесу в умовах пандемii
Графік навчального процесу
 
Порядок виконання та зарахування контрольних робiт
 
Завдання до виконання контрольних робiт
Працевлаштування
 
Наші випускники
 
Зустрічі
Запобігання та виявлення корупції
 
Контакти
 
Доступ до публічної інформації
 
Охорона праці та цівільний захист
 
Календар знаменних і пам'ятних дат на 2020 - 2021 навчальний рік
Сторінка психологічної служби коледжу

Навчально-методичне забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців Великоанадольського лісового коледжу

 
 
 
 
 
 
      
   
 
 
 

         ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКОГО ЛІСОВОГО КОЛЕДЖУ

З метою забезпечення організації, проведення і підведення підсумків навчальної та виробничої практик в Великоанадольському лісовому коледжі діє «Положення про проведення практики студентів Великоанадольського лісового коледжа».

Положення розроблене відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", Закону України "Про вищу освіту", "Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України" № 93 від 8 квітня 1993 р.

У цьому Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків навчальної та виробничої практик студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей у Великоанадольському лісовому коледжі.

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів в Великоанадольському лісовому коледжі.

Метою практики є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання; формування у них професійних умінь за відповідною спеціальністю для прийняття самостійних рішень у конкретних умовах роботи; виховання потреби систематично поновлювати свої знання для підтримання власної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці.

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні практичних знань і вмінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності денної та заочної форм навчання, її види, тривалість і терміни визначені в навчальних планах.

Зміст практики визначається робочою програмою практики.

На початку кожного навчального семестру видається наказ про проведення навчальних практик згідно навчального плану де вказується які практики проводяться в даному семестрі та відповідальні за організацію та проведення практик.

Види практик з спеціальності 5.09010301 "Лісове господарство":
1. Навчальні практики:
1.1. Ознайомлювальна практика.
1.2.Грунтознавство з основами землеробства.
1.3. Дендрологія.
1.4. Ботаніка.
1.5. Лісозахист.
1.6. Основи геодезії.
1.7. Лісові культури.
1.8. Механізація.
1.9. Лісівництво.
1.10. Лісове багатоборство.
1.11. По оволодінню робітничою професією «Лісоруб».
2. Технологічна практика.
3. Переддипломна практика.

Бази практики: дендропарк коледжу, розсадник лісових культур ДП «Великоанадольське лісове господарство», масиви Великоанадольського лісу, ДП «Великоанадольське лісове господарство»

Види практик з спеціальності 5.09010303 "Зелене будівництво і садово-паркове господарство":
1. Навчальні практики:
1.1. Вступ до спеціальності.
1.2.Грунтознавство з основами землеробства.
1.3. Дендрологія.
1.4. Ботаніка.
1.5. Розсадники декоративних культур.
1.6. Основи геодезії.
1.7. Квітництво.
1.8. Організація робіт в СПБ і Г.
2. Технологічна практика.
3. Переддипломна практика.Бази практики: дендропарк коледжу, розсадник лісових культур ДП «Великоанадольське лісове господарство»
Види практик з спеціальності 5.10010203 «Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу»:
1. Навчальні практики:
1.1. Слюсарна.
1.2. Верстатна.
1.3. Ковальсько-зварювальна.
1.4. По оволодінню робітничою професією «Тракторист-машинист сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва.
2. Технологічна практика.
3. Переддипломна практика.

Бази практик: майстерні, навчальний гараж, навчальний полігон.

Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових і дипломних проектів (робіт).

Згідно нового навчального плану термін проведення виробничої практики в 2011 – 2012 навч. році для спеціальності «Лісове господарство» та «Експлуатація і ремонт обладнання лісового комплексу»: технологічна практика в вересні 2011 року та виробнича переддипломна практика в березні – квітні 2012 року, з 2013 року в травні – червні.

Для студентів спеціальності «Зелене будівництво і садово – паркове господарство» в 2011 році розроблені та затверджені нові методичні вказівки для проходження виробничої технологічної та переддипломної практики. Студентам цієї спеціальності дається завдання привезти з міста практики опорне креслення та зробити фотообстеження майбутнього дипломного проекту. На стадії оновлення методичні вказівки для проходження виробничої практики з інших спеціальностей коледжу.

Базою виробничої практики є підприємства лісової галузі, комунальні підприємства зеленого господарства, приватні фірми по озелененню.

В 2011 році перекладені договори для проходження виробничої переддипломної практики з 20 державними підприємствами України Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської області та АР Крим.

Студенти заочної форми навчання можуть пропонувати як бази проходження практики установи, підприємства та організації за основним місцем роботи.

По приїзду в коледж студент повинен для допуску к заліку в триденний строк здати на перевірку весь пакет документів, передбачених робочою програмою практики (щоденник практики, результати виконання індивідуального завдання, конспект залікових уроків, письмовий звіт про проходження практики тощо).

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку студента та враховується під час визначення розміру стипендій разом з іншими підсумковими оцінками. У разі отримання негативної оцінки під час складання заліку студенту надається можливість повторного складання заліку за умови доопрацювання звіту й індивідуального завдання. За умови отримання негативної оцінки з практики під час ліквідації заборгованості комісії студент відраховується з коледжу.

 
   
  Унікальність учбовому закладу придає те, що він розташований серед рукотворного лісу, краса і чистота повітря якого привабили будівництво об’єкту для...  
 
    © 2021 ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ ВІКТОРА ЄГОРОВИЧА ФОН ГРАФФА
Усi права захищенi
Iсторiя   Музей   Фото   Вiдео   Контакти